Relationship of internet gaming disorder severity with symptoms of anxiety, depression, alexithymia, and aggression among university students
Cuneyt Evren, Bilge Evren, Ercan Dalbudak, Merve Topcu, Nilay Kutlu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:227-235
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: The aim of the present study was to evaluate the relationship of Internet gaming disorder severity with alexithymia and aggression among university students, while controlling for effects of anxiety and depressive symptoms.

Method: The study was conducted with an online survey among 987 volunteer university students in Ankara. Participants were evaluated by administering the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), the Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), the Internet Gaming Disorder Scale–Short-Form (IGDS9-SF), and the depression and anxiety subscales of the 90-Item Symptom Checklist-Revised (SCL-90-R).

Results: Scores for the different scales mildly correlated with one other. In hierarchical linear regression analysis, both alexithymia (particularly the dimensions “difficulty identifying feelings” [DIF] and “externally-oriented thinking” [EOT]) and aggression (physical aggression) predicted the severity of Internet gaming disorder symptoms, together with severity of depressive symptoms.

Conclusion: These findings suggest that among university students, the severity of alexithymia, particularly in its dimensions DDF and EOT, is related with the severity of Internet gaming disorder, together with aggression, particularly physical aggression, and depression.

Keywords : Alexithymia, aggression, anxiety, depression, internet gaming disorder.
Üniversite öğrencilerinde internet oyun oynama bozukluğu şiddetinin kaygı, depresyon, aleksitimi ve saldırganlık belirtileri ile ilişkisi
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde internet oyun oynama bozukluğu şiddetinin kaygı ve depresif belirtilerin etkilerini kontrol ederek kaygı, depresyon, aleksitimi ve saldırganlık belirtileri ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırma çevrimiçi veri anketi yoluyla Ankara’daki 987 gönüllü üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Katılımcılar Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ), İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği – Kısa-Formu (İOOBÖ-KF), ve 90 maddelik Belirti Tarama Testi – Revize Edilmiş (SCL-90-R)’nin depresyon ve kaygı alt boyutlarını uygulanarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Farklı ölçeklerden elde ettikleri puanlar arasında hafif bir ilişki bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizinde hem aleksitimi (özellikle “duyguları tanımlamada güçlük” [DTG] ve “dışa dönük düşünce”[DDD] boyutları) hem de saldırganlık (fiziksel saldırganlık) ile depresif belirtilerin şiddeti internet oyun oynama bozukluğunun belirtilerinin şiddetini yordamıştır.

Sonuç: Bu bulgular üniversite öğrencilerinde aleksitimi şiddeti (özellikle DTG ve DDD boyutları) ile saldırganlık (özellikle fiziksel saldırganlık) ve depresyonun internet oyun oynama bozukluğu şiddetiyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler : Aleksitimi, saldırganlık, kaygı, depresyon, internet oyun oynama bozukluğu
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.