E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
A Case Report: Usher Syndrome and Psychosis Comorbidity
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital 12. Psychiatry Unit, Clinical Chief Uzm. Dr.
2Clinic Chief Asist. Spec. Dr.
3Spec. Dr
4Ass. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 4(17): 234-237
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In literature, Usher Syndrome is indicated as the most frequent cause of combined blindness and deafness in adults and it is stated that these patients face psychiatric disorders quite frequently. It has been suggested that the most frequently encountered psychiatric disturbance in patients with Usher syndrome is "a psychiatric disorder which is described as similar to schizophrenia" and it is also noted that 24 % of these persons have at least one psychotic episode throughout their lıfetime.


Usher Sendromu ile Psikoz Komorbiditesine ilişkin Bir Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi, Klinik Şefi Uzm. Dr.
2Klinik Şef Yard. Uzm. Dr.
3Uzm. Dr
4Ass. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 4(17): 234-237

Literatürde Usher Sendromu, yetişkinlerde birlikte bulunan körlük ve sağırlığın en sık sebebi olarak gösterilmekte ve bu hastalarda psikiyatrik bozukluklara yüksek oranda rastlandığı bildirilmektedir. Usher Sendromlu hastalarda eli sık rastlanan psikiyatrik bozukluğun "şizofreni benzeri olarak tanımlanan bir psikotik bozukluk" olduğu ve bu hastaların % 24'ünün hayatları boyunca en az bir psikotik atak geçirdikleri belirtilmiştir.